Social channels – expanding the marketing mix

I recently spoke to a marketing executive at a large retailer, who had a vision of being able to deliver the right offers to the right people across all relevant channels. Having mastered the existing analogue and digital channels, it was now time to tie together the social media efforts and in this way create a more complete picture of the customer experience.

The vision is to know exactly what your target audience is exposed to on social platforms, to understand the synergy between your social efforts and the other parts of your mix of marketing efforts – and to have all that in one single system.

Social media is lagging behind
At present, I speak to various companies across industries that have already begun breaking down existing silos with the purpose of creating a comprehensive and consistent customer experience to meet their strategic objectives. This includes touch points such as direct mail and e-mail campaigns, online banners, Google AdWords, TV, retail stores, customer service and telemarketing. However, when it comes to social efforts, this is often spread out in various functional units of the company, still operating in silos.

While it is recognized that it is necessary to pay attention to customer concerns and public discourses articulated through social media, only few truly experience sufficient business value generated from the marketing investments made in these platforms. Many companies have strong social media solutions in place, but they have limited connection to their current marketing efforts – and thus limited utilization of the rich data assets resting within the company to increase effectiveness of the social efforts.

More flexibility is needed
As the boundaries of analogue, digital and social channels are continuing to blur, I experience that more and more customers are looking for flexible and scalable solutions that can build the bridge between our various marketing efforts.

With a flexible solution you can determine who receives which ads on Facebook (or whatever social platform in mind), and you can determine the optimal channel mix for specific campaigns or customers as the integration to social platforms is not where the challenges lie. Rather this is internally, to ensure the necessary alignment between roles and responsibilities.

My view is that in a dynamic market, what you need is a more flexible and scalable approach in which you do not need to favor one particular channel over the other due to system constraints. Instead, it needs to rest on the logic of a centralized interaction hub controlled by the richness of your data foundation together with business logic and analytical insight. This is what I see as the enabler of one of our most competitive assets in modern time: Data.

 

Post a Comment

Statistik i luften!

Förra veckan var en statistikintensiv vecka för min del, med årsmöten och tillhörande konferenser för föreningarna Industriell statistik och Svenska statistikfrämjandet. Två väldigt givande dagar, med många intressanta föredrag och spännande möten.

Industriell statistiks konferens behandlade ämnet Undervisning i statistik och själv höll jag ett föredrag med spaningar från omvärlden och slutsatser från svenska jobbannonser på LinkedIn.

En panel med företrädare för näringsliv och offentlig sektor diskuterade det behov de ser av statistiker/analytiker i framtiden och vilka egenskaper som de söker. Några saker de lyfte fram:

-       analytikers roll blir alltmer central i många organisationer och det blir allt viktigare att kunna
         kommunicera med olika typer av andra kompetenser, t.ex. ledning eller IT.
-       man måste kunna hantera data (ofta stora datamängder)
-       goda grundläggande kunskaper i statistik är viktigare än exakt vilket verktyg man behärskar.
         ”Jag anställer hellre en bra snickare än någon med en snygg verktygslåda”.
-       goda kunskaper i visualisering.

Seminariet utgjorde en mötesplats mellan industri och utbildningsväsendet som jag tror var mycket fruktbart och som jag hoppas ska fortsätta framöver.

Och den här veckan har SAS Global forum hållits i Washington, DC. För alla som liksom jag inte kunde delta finns nu massa inspelat material tillgängligt. Mina egna favoriter är SAS Visual Statistics (ett helt nytt verktyg för statistiker baserat på samma teknik som SAS Visual Analytics) samt nyheten om att SAS görs tillgängligt för utbildningsväsendet på ett helt nytt sätt genom programmet SAS Analytics U

 Sist men inte minst:

Missa inte Analytics 2014 4-5 juni i Frankfurt! Programmet innehåller en massa matnyttigt för alla analytiker som vill lära sig mer om den senaste tekniken, knyta värdefulla kontakter och inspireras av hur andra använt avancerad analys för att skapa värde till sina organisationer.

Anmälan innan 30 april sker till ett reducerat pris!

Post a Comment

Varför är kapitalet viktigare än individen?

Varje år skadas över 100 000 svenskar i vården och över 3000 av dem avlider till följd av sin skada.  Det gör självaste vården till en av de vanligaste dödsorsakerna. Trots det verkar intresset större att skydda våra pengar än våra liv, då vården ligger långt efter den finansiella sektorn när det kommer till säkerhetsarbetet och riskanalys.

Den finansiella sektorn är i framkant när det gäller proaktiv riskhantering. Exempelvis används självutvärderingar, riskindikatorer och stresstester regelbundet. Vårdgivarna kan använda samma system, metoder och arbetssätt för att minska riskerna för skador i vården – men det görs inte. Bankernas och försäkringsbolagens erfarenhet beror på att aktieägare och samhället ställer hårda krav. Lagar och regelverk talar om hur företagen ska identifiera risker för att garantera den finansiella stabiliteten och därigenom välfärden. Varför har inte patienterna samma höga status som våra pengar? Är inte vård och omsorg minst lika viktiga som våra banker ur ett välfärdsperspektiv?

Ett exempel är att i bankvärlden så genomförs så kallade stresstester och scenarioanalyser för att säkerställa att bankerna klarar av sina åtaganden under extrema situationer. Liknande stresstester skulle kunna användas för att hjälpa beställare och utförare inom vård och omsorg att skaffa kontroll över mer eller mindre osannolika faktorer som kan orsaka missförhållanden och lidande för patienter.

När Finansinspektionen och Riksbanken definierar stresstester för de kommersiella bankerna är det för att undersöka hur en extrem händelse eller en kombination av extrema händelser påverkar verksamheten i enskilda banker eller hela marknaden. Motsvarande myndigheter inom vården skulle kunna testa hur ett sjukhus skulle klara av t ex ett utbrott av sjukhussjuka, samtidigt med ett svårartat utbrott av influensa under en helg då bemanningen är låg?

Kvalitetsarbete i vården handlar idag i hög utsträckning om patientsäkerhet. Vi har fått en ny lag i Sverige som kräver att vårdgivarna bedriver ett systematiskt patientsäkerhetsarbete. Därför måste vårdgivarna bli mer proaktiva och processorienterade. Det kommer snabbt att leda till minskat lidande och minskade kostnader för samhället. Men idag brister många aktörer i det förebyggande arbetet och får därför ägna sig åt krishantering istället för riskhantering.

Läs mer i ämnet:

GP - Nytt arbetssätt kan förebygga vårdskador
Sydsvenskan -Stresstester i sjukvården räddar liv
IT i vården - Tester ökar säkerheten i vården
Stresstester i finansiell sektor

Post a Comment

Nya möjligheter väntar runt hörnet för offentlig sektor

Vi har spenderat miljarder på att digitalisera offentlig sektor där elektroniska ärendehanteringssystem  varit en av de största drivkrafterna. Det är dock i jämförelse nästintill obefintliga investeringar gjorda vad gäller analys och användningen av denna guldgruva av information. Det är nu dags att få nya insikter om din verksamhet och skapa de stora effekterna av gjorda investeringar genom Big Data Analytics, och inte som idag drunkna i data utan börja simma i information.

Med tillgång till rätt information kan du leda och styra din verksamhet bättre, prioritera rätt aktiviteter, få bättre insikt av dina kunders behov som i sin tur leder till bättre service, en mer kundanpassad verksamhet och en effektivare offentlig sektor. Genom att ge verksamheten tillgång till rätt verktyg för analys och visualisering skapas helt nya insikter.

Analys är inte bara något för specialister utan en del av din kärnverksamhet, som skapar innovationskraft och ger dig förmågan att mäta effekten av din verksamhet.

För mer inspiration:

Ett bra kundexempel är Belgiens skatteverk som minskat sitt momsfusk med 98% - från 1,1 miljarder euro till 18,5 miljoner euro.
Big Data - vad betyder det för dig?
Näringslivet drar ifrån offentlig sektor på beslutsstöd

 

 

 

Post a Comment

A tailor-made game changer for the CMO

Recently I held a webinar for a Nordic audience of people responsible for marketing, discussing the subject of marketing mix optimization, which I believe to be a game changer for companies in the years to come. The reason: A continuous proliferation of touch points is putting pressure on our organization and underlying processes to deliver relevant, consistent, and profitable customer experiences. The solution: Extensive volumes of data at our possession is becoming a strategic asset due to significant improvements in data integration, data management, and analytics technologies. The difference: Advanced analytics has become accessible to a much broader audience of business users through tailor-made solutions.

Initially, I did a short poll on the question: “What is your experience with marketing mix optimization?” The majority of marketers responded that they have limited, if any, experience with this type of analytical methods. Not surprisingly, as marketing mix optimization has been exercised by either specialized agencies or a limited number of large organizations with extensive analytical capabilities.

Read More »

Post a Comment

SAS Institute medverkar i Introduce a Girl to Engineering day (IGEday) den 20 februari

Inom tekniska yrken och IT är den kvinnliga representationen fortfarande låg, trots att alla vet att mångfald främjar kreativiteten och slutligen de produkter och tjänster som vi erbjuder våra kunder. Men vad beror det på? Ungdomar som ska välja karriärväg ser på de förebilder som finns i samhället och påverkas också av de stereotypiska bilder av ingenjörer som män med tjocka glasögon och labrock. På grund av detta blir det extra svårt för tjejer att se tekniska yrken som ett naturligt vägval, även för dem som har intresse för matematik och teknik som barn.

Med ambitionen att förändra denna bild arrangeras nu Introduce a Girl to Engineering day för första gången i Sverige. Det är nätverket Womengineer som initierat konceptet i Sverige och SAS Institute är ett av 13 företag som anslutit sig till evenemanget. SAS Institute ser med glädje fram emot att ta emot tjejer från högstadiet och gymnasiet till kontoret i Solna. Vi vill på detta sätt bidra till att bredda tjejernas föreställningsvärld om yrkeslivet och visa att teknik kan vara roligt!

Under aktiviteten kommer vi att ta emot tjejerna på vårt kontor där de får träffa några av de kvinnliga ingenjörer som arbetar här. Vi berättar om våra spännande jobb och vilken nytta SAS Institutes programvara gör hos kunderna. De kommer också att få uppleva att avancerad analys inte behöver vara krångligt. De kommer nämligen själva får prova på att använda SAS Visual Analytics för att hitta relevant information i enorma mängder av data.

För mer information om evenemanget, se www.igeday.com

Post a Comment

Värde i vården med Big Data

Larmrapporter och debattartiklar duggar tätt om problem och kriser inom sjukvården. Hälso- och sjukvården står inför stora utmaningar. Inte bara i Sverige utan i hela världen. Även om det finns många typer av sjukvårdssystem, allt från skattefinansierade till försäkringsfinansierade, så är utmaningarna ofta desamma. De kan sammanfattas i följande ambitioner:

  • Att förbättra patientens helhetsupplevelse; både avseende faktisk kvalitet och hur nöjd patienten känner sig
  • Att öka folkhälsan
  • Att minska kostnaderna för hälso- och sjukvården per individ

Att samtidigt uppfylla dessa tre ambitioner på en och samma gång kanske låter svårt, men det är inte omöjligt. Carolina Wallenius påvisar också det i sin artikel i årets första upplaga av IQ, Intelligence Quarterly, Journal of Advanced Analytics. Carolina Wallenius är senior rådgivare inom hälso- och sjukvård och särskilt inriktad på hur modern teknologi kan öka vårdens effektivitet.

I artikeln lyfts Sverige fram som ett föregångsland för kvalitetsuppföljning genom t ex de omfattande kvalitetsregister som finns. Kvalitetsarbetet i Sverige beskrivs också vara en möjliggörare för att utveckla koncept för värdebaserad sjukvård och värdebaserade ersättningssystem. Värdebaserad sjukvård anses av allt fler vara den väg sjukvården bör ta och innebär i praktiken att fokus ligger på hälsa och att sjukvården ersätts för uppnådda hälsoeffekter. För att kunna införa styrsystem som bygger på kvalitetsparametrar krävs förmåga att analysera stora datamängder och förmåga att göra prediktiv analys i syfte att förutsäga för att förebygga.

 Läs gärna mer i artikeln hur sjukvården kan utvecklas med hjälp av värdebaserad sjukvård i kombination med analys.

Post a Comment

Är Big Data Analytics en tillgång för offentlig sektor?

Året börjar lida mot sitt slut och det har varit ett fantastiskt intressant år. Det som varit mest givande men samtidigt tuffast att jobba med är sjukvården och utmaningarna i att förbättra vården.

 Analys av Big Data kommer vara och börjar redan bli en viktig del i utvecklingen av framtidens sjukvård men befintlig och eventuellt kommande lagstiftning från EU, kopplat till integritetsfrågan är tyvärr ett stort hinder som nu kan bli ännu större. Jag undrar om integritetsfrågan är så viktig för svenska folket så att man är villig att äventyra sitt eget och andras liv? Viktigt att poängtera är att analysen i sig inte behöver äventyra integriteten utan kan utformas på ett sätt där individen skyddas men informationen används för att skapa nya kunskaper och förbättra kvaliteten inom vården. Genom att analysera mönster i journaler och data från andra källor kan dödligheten i felbehandlingar minskas, nya insikter om sjukdomar hittas och på så vis utveckla vården. Jag har i alla fall bestämt mig för att ifrågasätta lagstiftning och integritetsfrågan då jag är övertygad att detta behövs för att rädda liv och utveckla vården. Här en artikel som berör detta ämne.

 Det är dock inte bara sjukvården som kan dra nytta av Big Data Analytics. Idag brottas offentlig sektor med att kunna mäta effekten av sin verksamhet, skapa behovsdriven utveckling och få en kundanpassad verksamhet. Idag är det möjligt att analysera stora datamängder men inte nog med det utan det är även möjligt att addera värdet av ostrukturerad data som t ex text. Kombinationen blir oslagbar när det gäller att skapa förståelse av effekten av verksamhetens aktiviteter genom att dels analysera alla inkommande synpunkter från medborgarna men även analysera resultatet från sina processer som tex samtliga fattade beslut. Här gömmer sig mängder av ny information vad gäller vad, vilka och varför?

Genom att analysera denna information skapas helt nya möjligheter till effektuppföljning men också sättet att styra och utveckla sin verksamhet med nyvunnen kunskap från utfallet av verksamheten.

Jag ser fram emot nästa år som året då offentlig sektor på riktigt börjar använda möjligheterna i Big Data Analytics genom visualisering och analys av såväl strukturerad som ostrukturerad data för att utveckla offentlig sektor.

Post a Comment

SAS Institute är en stolt sponsor till Team Rynkeby 2014

Team Rynkeby är ett internationellt välgörenhetsprojekt som varje sommar cyklar till Paris för att samla in pengar till barn med cancer. Team Rynkeby består av 1 200 cyklister och 260 funktionärer fördelade på 26 lag i Sverige, Danmark, Finland, Norge, Färöarna och Australien.   SAS kommer att med spänning följa deras cykeltur sommaren 2014 och insamlingen till barncancerfonden.  

 Team Rynkebys cykeltur till Paris handlar om att samla in pengar till barn med cancer och deras familjer. Pengarna samlas bland annat in via sponsring av välvilliga sponsorer. Under 2013 hade Team Rynkeby inte mindre än
2 500 sponsorer som bidrog med antingen pengar eller naturaförmåner till projektet. Det innebar att Team Rynkeby kunde donera mer än 27 miljoner svenska kronor till kampen mot barncancer i Sverige, Danmark och Finland.

Team Rynkeby drivs av frivilliga, vilket innebär att de sponsras med en stor del av de förnödenheter som de behöver under cykelturen, alltifrån bilar och bränsle till mat och dryck. Dessutom står deltagarna själva för sina egna utgifter. Läs mer om team-rynkeby.

Team Rynkebys huvudsponsor Rynkeby Foods A/S står för projektets centrala kostnader, vilket betyder att 100 procent av de insamlade medlen går till de barncancerorganisationer som de samarbetar med i Sverige, Danmark, Finland, Färöarna, Norge och Australien. Donationer till deras svenska lag går till Barncancerfonden.

Följ team-rynkeby på Facebook och LinkedIn
Uppdatera dig med de senaste nyheterna från Team Rynkeby på deras facebooksida och nätverka gärna med deras sponsorer och deltagare på Linkedin.

 

Post a Comment

Patientdatalagens intrång på vårdkvaliteten på tapeten igen!

För en tid sedan bloggade jag kring reflektioner om patientdatalagen äventyrar patientsäkerheten. Detta ämne debatteras flitigt och oftast handlar diskussionerna om upptäckten om olaga uppslag i journalerna.

Men igår läste jag en debattartikel i Läkartidningen med en något annan vinkling. De två debattörerna från regeringskansliet ifrågasätter om debatten kring lagtolkningen är felaktig och för hård och efterlyser bättre riktlinjer kring tillämpningen av lagen. De hävdar att ingen ”varken domstol eller tillsynsmyndighet har uttalat att hälso- och sjukvårdspersonal inte får ta del av patientuppgifter för att följa upp bedömningar och insatser”. Lägger man där till den lagremiss från EU som föreslår ett godkännande av patienten för varje registrering av uppgift kommer tolkningar och riktlinjer bli än viktigare.

Min personliga uppfattning är att dessa regelverk främst är framtagna för att hindra otillbörlig användning av vårdinformation istället för att öppna upp för förbättringsarbete. Man utformar regelverk och IT verktyg för att skydda och motverka att brott och övertramp görs på bekostnad av kvalitetsvinster i verksamheten och för patienten, istället för att tillhandahålla riktlinjer och verktyg som möjliggör dataåtkomst för förbättringsarbete men ändå möjliggör kontroller mot att lagar inte bryts.

I senaste upplagan av Magasinet läkaren kan ni läsa hur man vid Oslo universitetssjukhus tagit lärdom från den finansiella sektorns arbete att motverka pengatvätt. Istället för att förhindra helt lagliga transaktioner, söker man i data för att hitta mönster av avvikande beteenden och på så sätt identifiera lagöverskridningar. På motsvarande sätt kan patientinformation vara tillgänglig enligt dagens regelverk, men analys av avvikande uppslag görs regelbundet och automatiserat. På så sätt används teknik för att hitta förbrytare istället för att förhindra att de begås på bekostnad av inskränkningar på fullt legitim verksamhet.

Läs mer

 

 

Post a Comment