Artificial Intelligence

Discover how AI is used today and how it will augment human experience in the future

Advanced Analytics | Analytics | Artificial Intelligence
Christos Michas 0
+1 ακόμα must have στην καλοκαιρινή λίστα των διακοπών σας!

Αν θέλετε να «σπάσετε» την καλοκαιρινή μονοτονία🙂 ανάμεσα στις θαλάσσιες βουτιές, το χταποδάκι στην ταβέρνα και την χαλάρωση από το διάβασμα ενός βιβλίου, σας έχω μια καλή πρόταση! Εάν δεν καταφέρατε να είστε ένας από τους χιλιάδες επαγγελματίες στον τομέα των analytics που συμμετείχαν από 56 χώρες και παρακολούθησαν το

Analytics | Artificial Intelligence
Jean Casini 0
Lutte contre le Coronavirus : quel rôle jouerait l'intelligence artificielle ?

L'Intelligence Artificielle (IA) et l'analytique aident à la détection des premiers symptômes indicateurs d'une possible épidémie. Ce qui contribue largement à limiter la propagation d'un virus.  Il faut pouvoir compter sur des techniques analytiques capables de repérer des événements rares mais significatifs, comme une hausse de l'absentéisme dans une école

Analytics | Artificial Intelligence | Data for Good
Jihye Yoo 0
[SGF시리즈#5] AI는 어떻게 아마존 열대 우림을 보호할까

IIASA(International Institute for Applied Systems Analysis, 국제응용시스템분석연구소)는 인류가 당면한 전 세계 환경과 경제, 기술, 사회적 변화로 인한 문제를 연구하는 독립적인 국제 과학 연구소입니다. 이곳에서는 특히, 글로벌 환경과 사회에 영향을 미치는 요소와 그 원인을 명확히 이해하기 위해 분석 기술을 적극 활용하고 있습니다. SAS는 교육, 환경, 건강, 인권, 빈곤 등 다양한 사회

Analytics | Artificial Intelligence | Customer Intelligence | Data for Good | Fraud & Security Intelligence | Risk Management
Bruno Maia 0
Quatro pontos importantes no uso de analytics na crise da covid-19

As soluções de analytics são muito importantes no momento em que estamos vivendo. Tanto no combate direto à proliferação do vírus e no planejamento operacional de governos e instituições de saúde, quanto como arma das empresas para passar pela crise econômica que deve vir como resultado da pandemia da covid-19,

Advanced Analytics | Analytics | Artificial Intelligence | Data for Good | Data Visualization | Machine Learning
Carlos Pinheiro 0
Mobility tracing: Helping local authorities in the fight against COVID-19

The current state of policy enforcement during an infectious disease pandemic is mostly reactive. Public health officials track changes in active cases, identify hot-spots and enforce containment policies primarily based on geographic proximity. By combining telecommunications data -- which we turn into mobility information -- with public health data of

Advanced Analytics | Analytics | Artificial Intelligence | Machine Learning | SAS Administrators
Keith Renison 0
Coming soon: Your SAS software, continuously updated

If you're my kids, the term, “continuous integration,” might have you thinking about how much time you’ve spent lately with the family, and “continuous delivery” is what's been happening on the front porch the past few weeks. But to a software developer, these terms mean something entirely different. Combined and

Advanced Analytics | Analytics | Artificial Intelligence | Machine Learning | SAS Events
Jihye Yoo 0
신속한 의사결정을 지원하는 '클라우드 네이티브' 애널리틱스

오늘 6월 17일(미 동부 시간 기준 16일) 온라인으로 개최한 ‘SAS 글로벌 포럼 2020’에서 SAS는 최신 클라우드 기술을 접목해 의사결정 과정을 가속화하는 AI 기반 엔터프라이즈 분석 플랫폼의 최신 버전 ‘SAS 바이야 4(SAS® Viya® 4)’를 공개하고 마이크로소프트와 클라우드 전환 가속화를 위한 전략적 파트너십 체결을 발표했습니다. 클라우드로 전환하는 비즈니스 IT 트렌드에 발 맞추어

Advanced Analytics | Analytics | Artificial Intelligence | Machine Learning | SAS Administrators
Keith Renison 0
Are you ready for true cloud native computing? Meet SAS Viya 4

It’s official: NASA no longer builds spaceships. They’ve outsourced that task. According to NASA administrator Jim Bridenstine, "We're going with commercial partners. NASA is not purchasing, owning and operating the hardware. We're buying the service." Why? Because NASA needs to focus on exploring space, not building the transportation to get

Analytics | Artificial Intelligence | SAS Events
0
SAS, Microsoft bring analytics to everyone, everywhere

Digital transformation continues to change our relationship with technology. As part of this change, the world is transforming from one of technology-literate people to one of people-literate technology. What do we mean by people-literate technology? We mean smart, automated, reliable, explainable decision systems that operate at scale. Analytics and AI

Advanced Analytics | Analytics | Artificial Intelligence | Machine Learning
Charlie Chase 0
Rapid demand response forecasting helps retailers adapt during COVID-19

Rapid demand response forecasting techniques are forecasting processes that can incorporate key information quickly enough to act upon in real time by agile supply chains.   Retailers and consumer goods suppliers are urgently trying to determine how changes in consumer behavior will affect their regions, channels, categories, brands and products during

Advanced Analytics | Analytics | Artificial Intelligence | Data for Good | Data Visualization | Internet of Things | Machine Learning | Work & Life at SAS
小林 泉 0
SAS社員としての誇りーミツバチ・森林・絶滅危惧種の保護や医療への貢献にAI/アナリティクスを活用

SASの一つの顔は、アナリティクスで営利目的の意思決定を支援 筆者は、SAS社員として、20年以上に渡りアナリティクスおよびAIで企業・組織を支援してきました。 金融機関における、リスク管理や債権回収の最適化 通信業における、顧客LTV最大化、ネットワーク最適化やマーケティング活動の最適化 製造業における、需要予測、在庫最適化、製造品質の向上や調達最適化 流通・小売業における、需要予測やサプライチェーン最適化 運輸業における、輸送最適化や料金最適化 ライフサイエンス・製薬企業における、業務の最適化 官公庁における、市民サービス向上のための不正検知 など、様々な業種・業務においてアナリティクスの適用によるお客様のビジネス課題の解決に携わってきました。営利目的(ここでは市民サービスの向上も含めることにします)の企業・組織におけるアナリティクスの活用目的は主に以下の3つに集約されます。 収益(売り上げ)の増大 コストの低減 リスク管理 アナリティクスは、いわゆる「データ分析」を手段とし、過去起きたことを把握して問題を定義し、次に将来を予測し、様々な選択肢の中から最適な予測に基づいて意思決定をしていくことになりますが、その過程の中で、起きてほしい事象を予測して促進したり、起きてほしくない事象を予測して防いだり、その予測のばらつきを管理したりということを行っていきます。 このような営利目的でのアナリティクスの活用はSASという会社が誕生した40年以上前から行われており、基本的な活用フレームワークは変わっていません。IT技術の進化によって、利用可能なデータの種類や大きさが、増えてきただけにすぎないと言えます。例えば、昨今のAIブームの代表格であるディープラーニングですが、ディープラーニングという処理方式の進化と、GPUという処理機械の進化によって、非構造化データをより良く構造化しているものであり、もちろんモデリング時のパラメータ推定値は何十億倍にはなっていますが、モデリングのための1データソースにすぎません。もう少しするとディープラーニングも使いやすくなり、他の手法同様、それを使いこなすあるいは手法を発展させることに時間を費やすフェーズから、(中身を気にせず)使いこなせてあたりまえの時代になるのではないでしょうか。 SASのもう一つの顔、そして、SAS社員としての誇り、Data for Goodへのアナリティクスの適用 前置きが長くなりましたが、SAS社員としてアナリティクスに携わってきた中で幸運だったのは、データの管理、統計解析、機械学習、AI技術と、それを生かすためのアプリケーション化、そのためのツール、学習方法や、ビジネス価値を創出するための方法論や無数の事例に日常的に囲まれていたことだと思います。それにより、それら手段や適用可能性そのものを学習したり模索することではなく、その先の「どんな価値創出を成すか?」「様々な問題がある中で優先順位の高い解くべき問題はなにか?」という観点に時間というリソースを費やすことができていることだと思います。そのような日常の仕事環境においては、アナリティクスの活用を営利目的だけではなく、非営利目的の社会課題の解決に役立てるというのは企業の社会的責任を果たす観点においても必然であり、Data for Goodの取り組みとしてSAS社がユニークに貢献できることであり、SAS社員として誇れるところだと考えています。 最終的に成果を左右するのは「データ」 そして、もう一つの真実に我々は常に直面します。クラウド・テクノロジー、機械学習、ディープラーニングなどの処理テクノロジーがどんなに進歩しようともアナリティクス/AIによって得られる成果を左右するのは「データ」です。どのようなデータから学習するかによって結果は決まってきます。 IoT技術で収集したセンサーデータは知りたい「モノ」の真実を表しているだろうか? 学習データに付与されたラベル情報は正確だろうか? 学習データは目的を達成するために必要な集合だろうか? そのデータは顧客の心理や従業員の心理をどこまで忠実に表しているだろうか? 特に、Data for Goodのチャレンジはまさにそのデータ収集からスタートします。ほとんどの場合、データは目的に対して収集する必要があります。そして、下記の取り組みのうち2つはまさに、我々一人一人が参加できる、市民によるデータサイエンス活動として、AI/アナリティクスの心臓部分であるデータをクラウドソーシングによって作り上げるプロジェクトです。 Data for Good: 人間社会に大きな影響を及ぼすミツバチの社会をより良くする 概要はこちらのプレスリリース「SAS、高度なアナリティクスと機械学習を通じて健康なミツバチの個体数を増大(日本語)」をご参照ください。 ミツバチは、人間の食糧に直接用いられる植物種全体の75%近くに関して受粉を行っていますが、ミツバチのコロニーの数は減少しており、人類の食糧供給の壊滅的な損失につながる可能性があります。この取り組みでは、IoT, 機械学習, AI技術, ビジュアライゼーションなどSAS のテクノロジーを活用し、ミツバチの個体数の保全/保護する様々なプロジェクトを推進しています。この取り組みは以下の3つのプロジェクトから成り立っています。 ミツバチの群れの健康を非侵襲的に監視 SASのIoT部門の研究者は、SAS Event Stream ProcessingおよびSAS Viyaソフトウェアで提供されているデジタル信号処理ツールと機械学習アルゴリズムを用いて、ミツバチの巣箱の状態をリアルタイムで非侵襲的に追跡するために、生物音響監視システムを開発しています。このシステムによって養蜂家は、コロニーの失敗につながりかねない巣箱の問題を効果的に理解し、予測できるようになります。 関連ページ:5 ways to measure

1 7 8 9 10 11 21

Back to Top