Konkurransekriminalitet – Teori og praksis

0

For mange av oss er det først når vi hører om millionbeløpene innen konkurransekriminalitet at vi slår opp øynene. Ser vi nærmere etter, finner vi også pris- og konkuransesamarbeid, og annen kartellvirksomhet, på mindre oppdrag og avtaler som over en lang periode genererer store beløp.

Kartellmedlemmer samarbeider om pris og styrer det hele gjennom å fordele markedet, kunder og oppdrag mellom seg. Vi møter det i media bl.a. som oppslag om synkroniserte drivstoffpriser, unisone kassaapparat innen varehandel og virksomheter innen anlegg og samferdsel.  Fellesnevner for mye av denne type økonomisk kriminalitet er utfordringene knyttet til bevisførsel og dertil få rettskraftige dommer.

Prissamarbeid og rabatter
Innen konkurransekriminalitet er det kunden og samfunnet som er de store taperne, gjennom at konkurransemekanismene i markedet blir satt ut av spill. Vi har også sett at bransjeorganisasjoner har bidratt til ulovlig samarbeid gjennom å vedta eller promotere konkurransebegrensende retningslinjer, eksempelvis gjennom ekskluderende standardisering eller «rådgivingspakker» knyttet til prisingsstrategi og rabatter. Dette fører til at myndigheter og konkurrenter «stenges ute» (jfr. konkurranseloven §10 og EU’s Romatraktat artikkel 101- 109).

sas-log-analytics
Omfanget på prissamarbeid, i enkelte bransjer, gjelder opp mot hvert femte kundeoppdrag.

For beviselig prissamarbeid anbefaler EU bøter på inntil 10% av omsetningen. I noen tilfeller aner bransjen selv at det foregår prissamarbeid og at omfanget i enkelte bransjer gjelder opp mot hvert femte kundeoppdrag. Anslag på mørketall mangler i stor grad innen konkurransekriminalitet og blir kun spekulasjoner.

4 ulike profiler
For å angripe konkurransekriminalitet analytisk må vi strukturere og modellere problemstillingen. Til dette kan vi benytte profiler. I vårt tilfelle finner vi fire arketype profiler; «pris», «marked», «anbud» og «leveranse». Disse fire parameterne gir til sammen en uærlig aktør muligheter for å estimere inntekt- og fortjenestepotensialet, gitt at aktøren kan kontrollere de fire parameterne f.eks. gjennom ulovlig konkurransesamarbeid.

Prisprofiler; Pris og konkurranse, knyttet til prisstrategi og rabatter, blir ulovlig prissamarbeid når konkurrenter har kontakt vedrørende prissetting og kommersielle forhold.

Markedsprofiler; Ulovlig markedsdeling oppstår når konkurrenter avtaler å dele marked, kunder, oppdrag eller domener mellom seg, eller avtaler produktspesialisering som tilnærmer monopol.

Anbudsprofiler; Ulovlig anbudssamarbeid innebærer at bedrifter samarbeider om entreprisekontrakter og anbud, f.eks. priser og vilkår før tilbud gis. En kompleks variant på ulovlig anbudssamarbeid er å spotte situasjoner med anbudsrotasjon, fiktive anbud eller at leverandører avstår fra å gi tilbud. International markedsadgang med komplekse selskapsstrukturer øker vanskelighetsgraden for å avsløre konkurransekriminalitet i anbudsprosesser. Hvordan er for eksempel underleverandører priset inn og med hvilken risiko?

Prosjektprofiler; Når virksomheter gir felles tilbud i tilknytning til leveranser i prosjekt, vil ulovlig prosjektarbeid oppstå når de egentlig må kunne betraktes som reelle- eller potensielle konkurrenter, i forhold til domene eller produkt. Slikt samarbeid vil også kunne rammes av konkurranseloven hvis det utveksles nøkkelinformasjon om for eksempel kalkyler og modeller. Altså både strategisk informasjon eller andre beskrivelser utarbeidet i tilknytning til oppdraget.

For å finne indikasjoner på konkurransekriminalitet kan vi score aktiviteter langs de profiler vi har beskrevet. For prisprofilene kan vi for eksempel finne mønstre i pristilbud eller rabatter blant deltagere i det vi innen spillteori kaller variabelsum-spill, dvs. en risikoscore for et mulig samarbeide til felles fordel for kartellmedlemmer over tid. Eller for eksempel innen anbudsprofilene å risikoscore anbudsrotasjon. Nash likevekt og Ikke-Pareto optimalitet vil kunne indikere anbudsrotasjon.

For å bygge slike modeller i praksis benytter vi scenarier og risikofaktorer for å for eksempel risikoklassifisere leverandørens pristilbud, rabatter, markedsandeler, geografiske domener og produktspesialisering. Hver av disse risikoscorene på aktiviteter er kanskje ikke så høye, men når vi kombinerer resultatene, for eksempel i forhold til tidslinje eller domene, vil vi kunne se mønstre som indikerer konkurransekriminalitet. Våre erfaringer med denne metoden, og tilsvarende analyser av mønstre, ved bruk av løsningen SAS® Log Analytics er gode, blant annet innn finans- og helsesektoren.

Implementering av denne typen system kan ikke bare identifisere lovbrudd, men virker også preventivt gjennom at aktørene er innforstått med at avvik kan generere alarmer og videre etterforskning.

Les mer om løsningen SAS® Log Analytics

Tags
Share

About Author

Inge Krogstad

Experienced PHD with a demonstrated history of working in the computer software industry. Strong healthcare services professional skilled in Partner Management, Customer Relationship Management (CRM), Balanced Scorecard, IT Strategy, and Predictive Analytics

Leave A Reply

Back to Top