Bør datamaskinen overta på Svinesund?

0

Svindel har satt seg fast i global handel og ingen vet vel egentlig omfanget knyttet til illegal grensekryssing og ukorrekt eller manglende deklarering. Noen mener det utgjør 7 – 10 % av den globale økonomien. Det er i tillegg komplekse gråsoner knyttet til avgiftsberegninger og lovanvendelse for videre eksport av varer til tredje land.

Bak begrepet VAT-karusell skjuler det seg et mulighetsrom for bl.a. å svindle, med tilbakebetaling av statlige avgifter også innen EU /EØS. Verdiene knyttet til importen til EU er enorme og har nå passert 50 trillioner. Noe som, sammen med komplekse tolltariffer, skaper store utfordringer for et tollvesen som på langt nær har vokst i sammen takt som handelen mellom land og kontinenter. For å møte dette må prosedyrer og rutiner oppskaleres uten at det skapes flaskehalser som hindrer flyten i varehandelen.

Manglende dynamikk og omstillingshastighet
For å matche sofistikerte smuglere og komplekse strukturer har tollvesenet i mange land forsøkt å flytte fra manuelle rutiner over til informasjonssøk ved hjelp av databaser med regelmotorer, og en smartere objektutvelgelse. Innen EU vokste det etter hvert frem flere, store prosjekter. Felles for mange av disse var manglende dynamikk og omstillingshastighet. Smuglerne ble mer sofistikerte og evnet å tilpasse seg tollvesenet systemer og nye strategier. Typisk eksempel er at de klassiske, regelbaserte systemene genererer forholdsmessig mange falske positiver, som får tollere til å bruke tid på objekter som ikke er lovstridige.

Mange etater og virksomheter som i dag jobber med å bekjempe økonomisk og informasjonskriminalitet, har samme utfordringer som tollvesenet med importkontroll. Hvordan skal man sikre en tilstrekkelig informasjonsinnhenting? Hva med kvaliteten og hvordan bør denne informasjonen settes sammen? Hva er holdbarheten på data? Hvem skal plukke ut objekter for kontroll? Hvordan skal disse kontrollene uniformeres eller styres utfra objektets profil? Hvordan skal vi bygge opp analysemodeller og hvordan kan vi tilføre læring utfra seire, og tap i smuglerkampen?

Hvis vi ser på hvordan dette er adressert i andre bransjer, finner vi en tydelig fellesnevner; Risk Management – Risk Based Approach. Kort fortalt går dette ut på to ting:

  • Du må kjenne dine kunder (klassifisering)
  • Du må akseptere å ta feil under analysen, kanskje i det lange løp i en av ti tilfeller (akseptert feilrate)

Klassifisering av kunder
EU har pålagt alle banker å klassifisere kundene. Basert på en slik klassifisering analyseres kundens transaksjoner og prosessen rundt transaksjonen. De «flinkeste» bankene gjør dette videre på segmenter og profiler. Når parameterne som styrer dette holdes hemmelig, og endres utfra etterretningsinformasjon, vet potensielle lovbrytere aldri hvor de finner trygge havner.

Deler av objektkontrollen vil også måtte trigge informasjonsinnhenting- og bearbeiding i sanntid, eller nær sanntid. Basert på person- eller produktidentifikasjon hentes det inn relevant ekstern informasjon, f.eks. basert på tekstanalyse på åpne kildedata.

Avansert Risk Management
Hva er akseptabelt risikonivå og hvordan kan vi styre dette? Avansert Risk Management er prosess-støtte, og brukt på riktig måte vil dette frigjøre arbeidskapasitet og øke kvaliteten. I et langsiktig perspektiv vil dette virke preventivt. For å redusere deteksjonsrisiko er det vår erfaring at alle «egg» ikke bør legges i samme kurv.

En fornuftig deteksjonsstrategi bør derfor bygge opp et forsvarsverk som spiller på flere strenger, m.a.o. en hybrid løsning. Et bredt dekkende hybrid objektanalysesystem kombinerer risikoscore fra alle relevante komponenter. I SAS® Fraud Framework for Government (Customs) er dette bygget opp av automatiske regler, trigget av eventer, mønstergjenkjenning, prediktive modeller, analyse av ustrukturerte data/tekst, databasesøk og nettverksanalyse. Informasjonen og score fra hver av komponentene, i den hybride modellen, deles med andre deler av systemet, i et holistisk perspektiv.

La meg avslutte med en historie fra teknologikampen mellom tollvesenet og smuglere, der det handler om å være oppdatert og i tet. Historien er sakset fra en engelsk avis som for noen år tilbake fortalte om smuglere som ble stoppet og undersøkt. Smuglerne hadde fjernet malingen på bilen og dekket med egenprodusert blyholdig maling som, slik alle vet, hindrer røntgenmaskiner å trenge gjennom. Tollerne ante i midlertidig ugler i mosen da de ikke så noen bil i røntgenmaskinen da bilen kjørte igjennom maskinen.

Har du lyst å lese mer om tema?
Fighting Customs Fraud - Using advanced technology to think faster than the technology to think faster than the fraudsters

Share

About Author

Inge Krogstad

Experienced PHD with a demonstrated history of working in the computer software industry. Strong healthcare services professional skilled in Partner Management, Customer Relationship Management (CRM), Balanced Scorecard, IT Strategy, and Predictive Analytics

Leave A Reply

Back to Top