Wykrywanie ryzyka występowania nadużyć w sektorze publicznym - dopasowanie do zmienności zjawisk niepożądanych

0

Zmieniające się prawo, regulacje i zasady codziennie są atakowane przez równie elastycznych przestępców. Rozbudowany arsenał metod analitycznych pozwala dopasowywać się do zmieniających się warunków biznesowych: realizowanych zadań, prawa, procesów biznesowych i adaptujących się do tych zmian grup przestępczych i osób dokonujących nadużyć.

Rozwiązanie analityczne wspierające wykrywanie nadużyć musi równocześnie wspierać użytkowników w adresowaniu wszystkich perspektyw ekspozycji na ryzyko nadużyć:

 • Relacja z płatnikiem.
 • Relacja z klientem/świadczeniobiorcą.
 • Relacja z lekarzem, orzecznikiem i świadczeniodawcą.
 • Zgodność działań pracowniczych z regulaminami.
 • Spójność funkcjonowania zakupów/kontraktów.

Tak szeroki wachlarz zagadnień i danych (omówionych w poprzednim wpisie) powinny wspierać równie uniwersalne techniki. Ich kompozycję nazywamy „metodą hybrydową”, której właściwe wykorzystanie dostarcza nie tylko precyzję w identyfikacji pojawiających się ryzyk, ale także szybkość wykrywania nowych zjawisk i umiejętność uczenia się organizacji. Na „metodę hybrydową” składa się:

 • Przetwarzanie reguł eksperckich (identyfikacja znanych wzorców nadużyć) w odniesieniu do napływających do organizacji danych - to fundament identyfikacji ryzyk, często nazywany „scoringiem”. Reguły mogą odzwierciedlać ekspercką wiedzę pracowników administracji publicznej (która jest na bardzo wysokim poziomie) oraz implementować w praktyce wnioski wynikające ze stosowania analityki. Metoda hybrydowa pozwala na tworzenie skomplikowanych zasad oceny ryzyka nieprawidłowości - także takich, które łączą data mining i statystykę w tej analizie.
 • Wykrywanie anomalii, czyli nowych zachowań, opierające się głównie na statystycznej analizie odchyleń. Komponent ten jest podstawą dla identyfikacji nieznanych dotąd zjawisk. Dzięki niemu możliwe jest wychwycenie występujących w danych anomalii, przekazanie ich do analizy eksperckiej i do stworzenia nowych reguł.
 • Identyfikacja złożonych wzorców nadużyć z wykorzystaniem data miningu i uczenia maszynowego, polegające na umiejętności uczenia się na podstawie wyników prowadzonych kontroli (trenowanie modeli analitycznych i uzyskiwanie nieoczywistych reguł identyfikacji nadużyć) lub wykorzystywania np. prognozowania do wcześniejszego wykrywania możliwości wystąpienia nadużycia. Pozwala to na podniesienie stopnia złożoności reguł eksperckich oraz na prowadzenie proaktywnych działań na podstawie wcześnie uzyskiwanych alertów.
 • Przetwarzanie danych niestrukturalnych, które w oparciu o tekst zapisany w bazach danych (np. treść pism, zapisy z wizyt lekarskich, treść składanych odwołań i decyzji) pozwala budować atrybuty łatwe do uwzględnienia w regułach eksperckich i modelach analitycznych.
 • Właściwa kompozycja informacji polegająca na umiejętnym integrowaniu i łączeniu danych pochodzących z rozproszonych i teoretycznie niepowiązanych źródeł. Omawiana już szerokość obrazu informacyjnego o obywatelu, podmiocie lub transakcji gwarantuje precyzję w celowaniu kontroli oraz umożliwia jej sprawne przeprowadzenie.
 • Badanie relacji i powiązań, nazywane też analizą sieci powiązań, które pozwala na identyfikowanie w danych złożonych wzorców nieprawidłowych zachowań wynikających ze współdziałania grup osób lub podmiotów (jak to ma miejsce w przestępstwach karuzelowych VAT) lub sekwencji zdarzeń dotyczących tych grup. Wykorzystanie tej techniki w połączeniu z kompletnym obrazem informacyjnym daje najlepsze efekty w identyfikacji nadużyć. Pozwala także na sprawne realizowanie procesu wyjaśniania identyfikowanych alertów i prowadzenia działań kontrolnych.

Każda z wymienionych powyżej technik pozwala na identyfikowanie różnych klas nadużyć. Możemy to prześledzić na poniższym przykładzie z obszaru ochrony zdrowia:

Dopasowanie do zmienności zjawisk niepożądanych

Dopasowanie wynikające z wykorzystania metody hybrydowej to nie tylko wysoka skuteczność i efektywność realizowanych zadań. Dostęp do szerokiej palety metod analitycznych i kompleksowego zestawu danych daje dodatkowo możliwość prowadzenia proaktywnej polityki społecznej (np. przeciwdziałanie przemocy w rodzinie) lub profilaktyki zdrowotnej. Analityka daje wsparcie informacyjne dla planowania strategicznego, uszczelniania procedur, regulacji i obowiązującego prawa. Pozwala oceniać jakość realizacji zobowiązań i kontraktów.

Artykuł jest częścią serii poświęconej wykrywaniu ryzyka występowania nadużyć w sektorze publicznym.

Tags
Share

About Author

Patryk Choroś

Principal Business Solutions Manager, SAS Institute Poland

Strong believer, that every decision can be made better when based on data and analytics. Data governance and management expert. Business Intelligence specialist and experienced manager for teams and projects. Strong background in providing enterprise consultancy services from business value development throughout architecture design and solution implementation. At SAS working hard to translate new technology opportunities like Big Data, Data Monetization and Data Science into real business value aligned with corporate strategy. Certified Business Intelligence Professional, Certified Data Management Professional by TDWI. Join me on Twitter @Patryk_Choros or LinkedIn.

Leave A Reply

Back to Top